Entrada de prueba

Entrada de prueba para el apartado de la web de trabaja con nosotros 🙂

Director Mèdic | Director Médico

Nosaltres: Activita és el centre mèdic de referència de Granollers i del Vallès Oriental. Tenim més de 30 anys d’experiència i comptem amb un equip professional que busca l’excel·lència constantment per millorar la vida de les persones. Treballem cada dia per oferir qualitat i benestar a través de més de 40 especialitats mèdiques, un quadre mèdic d’elevada reputació i l’ús de les millors tecnologies. Col·laborem amb totes les mútues, també treballem per privat i gaudim d’un gran volum de pacients que ens fan confiança cada dia. Estem ampliant el nostre equip per seguir creixent. Si ets emprenedor i et motiva treballar per una empresa que vol deixar la seva empremta en el món de la salut et volem amb nosaltres.

El teu rol: Seràs el màxim responsable de l’àrea mèdica i sanitària. La teva missió serà optimitzar el funcionament mèdic del centre en totes les seves dimensions. Supervisaràs el funcionament diari dels professionals al teu càrrec, dissenyaràs el catàleg d’especialitats mèdiques, milloraràs el nostre equip mèdic, planificaràs la saturació del centre, coordinaràs processos interns, instauraràs controls de qualitat i aportaràs visió estratègica per anticipar reptes de futur. Treballaràs en estreta coordinació amb la Direcció General i el consell d’administració.

Per què Activita: A Activita tindràs una gran capacitat d’incidència a una empresa que treballa per millorar la vida de les persones. Tindràs una feina altament creativa i multidisciplinària. Gaudiràs d’un alt grau d’autonomia i tindràs el potencial de créixer amb l’empresa en un ambient dinàmic. Som un dels principals centres mèdics privats multi-especialitats de Catalunya en facturació i número de treballadors. Estem repensant la gestió de la sanitat primària multi-especialitats, creant un model fresc i eficient. Tindràs l’oportunitat d’ajudar-nos en aquesta tasca, contribuint a generar un model de referència en un sector amb un increïble potencial de futur.

Funcions essencials.

 • Dissenyar el catàleg d’especialitats mèdiques i actualitzar-lo freqüentment per tal d’oferir una proposta atractiva i de màxima qualitat als nostres clients. Entendre la combinació idònia de serveis i possibles complementarietats és essencial en un centre mèdic multi-especialitats com Activita. Optimitzaràs la distribució horària de cada especialitat per tal de maximitzar complementarietats, maximitzar el número de visites, minimitzar llistes d’espera i conciliar les agendes dels metges.
 • Configurar un equip mèdic de qualitat que permeti materialitzar la visió mèdica del centre i estendre el catàleg òptim de serveis als nostres clients. Seràs proactiu en la retenció de talent, procurant que els facultatius del centre tinguin unes condicions immillorables de treball i mesurant sistemàticament el seu grau de satisfacció. Treballaràs activament en la captació de talent mèdic, controlant les principals xarxes de contractació (borses de treball d’universitats, col·legis mèdics, hospitals, centres privats, xarxes socials).
 • Planificar activament la saturació màxima del centre. A causa d’expansions recents tenim un número substancial d’hores disponibles de boxes mèdics que han de ser adjudicades a facultatius. Una de les teves missions prioritàries serà aconseguir la plena saturació del centre per maximitzar el número de visites. Aconseguir la plena saturació del centre requerirà proactivitat en la contractació de facultatius i una gestió extremadament eficient de les seves agendes.
 • Coordinar processos i instaurar controls interns de qualitat. L’experiència del client comença amb la concertació de cita i acaba amb el check out i seguiment posteriors a la visita. A Activita tenim l’ambició de cuidar tot el procés mèdic, de principi a fi, per proporcionar la millor atenció en un entorn còmode i agradable. Treballaràs conjuntament amb el director del centre i l’àrea d’atenció al client per tal de millorar sistemàticament l’organitzacio i coordinació de processos interns incloent cita, recepció, espera, atenció medica, sortida i seguiment. Dissenyaràs i instauraràs controls de qualitat i de satisfacció del client amb cadascuna de les etapes mencionades. Dirigiràs, programaràs, organitzaràs i controlaràs totes les activitats professionals a càrrec teu, impulsant un ambient de treball professional i sa.
 • Generar visió estratègica. Entendre l’entorn local i global en què operem per anticipar oportunitats de futur i possibles amenaces. Estar pendent dels avenços per incorporar millores tecnològiques i organitzatives. Seguir les evolucions digitals per avaluar, per exemple, la possibilitat d’incorporar models omnicanal amb consultes online que complementin les presencials.
 • Reporting a la Direcció General i el consell d´administració. Generaràs i presentaràs informes trimestrals sobre l’evolució del funcionament mèdic. Seran un reflex fidel de les àrees sota la teva responsabilitat i inclouran resums sobre les mesures internes de qualitat del servei, el grau de satisfacció dels clients i dels facultatius, altes i baixes del quadre mèdic, i qualsevol altra incidència destacada.

Requisits mínims

 • Llicenciat en medicina amb més de cinc anys practicant medicina en l’especialitat família o general.
 • Formació addicional en gestió sanitària i experiència en la supervisió de personal.
 • Es valorarà molt positivament experiència prèvia com a director mèdic.
 • Proactiu, fortes relacions interpersonals i professionals.
 • Habilitats destacades de lideratge i treball en equip.
 • Idioma català, castellà i nivell alt d´anglès.

Què oferim

 • Jornada completa.
 • Salari a convenir segons vàlua + objectius.
 • Oportunitats de formació per part de la empresa.
 • Possibilitats de pla de carrera.

Nosotros: Activita es un centro médico de referencia de Granollers y del Vallés Oriental. Tenemos más de 30 años de experiencia y contamos con un equipo profesional que busca la excelencia constantemente para mejorar la vida de las personas. Trabajamos cada día para ofrecer calidad y bienestar a través de más de 40 especialidades médicas, un cuadro médico de elevada reputación y el uso de las mejores tecnologías. Colaboramos con todas las mutuas, también trabajamos por privado y contamos con un gran volumen de pacientes que nos depositan su confianza cada día. Estamos ampliando nuestro equipo para seguir creciendo. Si eres emprendedor i te motiva trabajar para una empresa que quiere dejar su huella en el mundo de la salud, te queremos con nosotros.

Tu rol: Serás el máximo responsable del área médica y sanitaria. Tu misión será optimizar el funcionamiento médico del centro en todas sus dimensiones. Supervisarás el funcionamiento diario de los profesionales a tu cargo, diseñarás el catálogo de especialidades médicas, mejorarás nuestro equipo médico, planificarás la saturación del centro, coordinarás procesos internos, instaurarás controles de calidad y aportarás visión estratégica para anticipar retos de futuro. Trabajarás en estrecha coordinación con la Dirección General y el Consejo de Administración.

Porqué Activita: En Activita tendrás una gran capacidad de incidencia en una empresa que trabaja para mejorar la vida de las personas. Tendrás un trabajo altamente creativo y multidisciplinar. Disfrutarás de un alto grado de autonomía y tendrás el potencial de crecer con la empresa en un ambiente dinámico. Somos uno de los principales centros médicos privados multi especialidades de Catalunya en facturación y número de trabajadores. Estamos renovando la gestión de la sanidad primaria multi especialidades, creando un modelo fresco y eficiente. Tendrás la oportunidad de ayudarnos en este trabajo, contribuyendo a generar un modelo de referencia en un sector con un increíble potencial de futuro.

Funciones esenciales.

 • Diseñar el catálogo de especialidades médicas i actualizarlo frecuentemente para poder ofrecer una propuesta atractiva y de máxima calidad a nuestros clientes. Entender la combinación idónea de servicios y posibles complementariedades es esencial en un centro médico multi especialidades como Activita. Optimizarás la distribución horaria de cada especialidad para maximizar complementariedades, maximizar el número de visitas, minimizar las listas de espera y conciliar las agendas de los médicos.
 • Configurar un equipo médico de calidad que permita materializar la visión médica del centro y extender el catálogo óptimo de servicios a nuestros clientes. Serás proactivo en la retención de talento, procurando que los facultativos del centro tengan unas condiciones inmejorables de trabajo y controlando sistemáticamente su grado de satisfacción. Trabajarás activamente en la captación de talento médico, controlando las principales redes de contratación (bolsas de trabajo de universidades, colegios médicos, hospitales, centros privados, redes sociales).
 • Planificar activamente la saturación máxima del centro. A causa de expansiones recientes tenemos un número substancial de horas disponibles de boxes médicos que han de ser adjudicados a facultativos. Una de tus misiones prioritarias, será conseguir la plena saturación del centro para maximizar el número de visitas. Conseguir la plena saturación del centro, requerirá proactividad en la contratación de facultativos y una gestión extremadamente eficiente de sus agendas.
 • Coordinar procesos e instaurar controles internos de calidad. La experiencia del cliente empieza concertando la visita y acaba con el check out y el seguimiento posterior a la misma. En Activita tenemos la ambición de cuidar todo el proceso médico de principio a fin, para proporcionar la mejor atención en un entorno cómodo y agradable. Trabajarás conjuntamente con el director del centro y el área de atención al cliente para poder ir mejorando sistemáticamente la organización y coordinación de procesos internos incluyendo cita, recepción, espera, atención médica, salida y seguimiento. Diseñarás e instaurarás controles de calidad y satisfacción del cliente en cada una de las etapas mencionadas. Dirigirás, programarás, organizarás y controlarás todas las actividades profesionales a tu cargo, impulsando un ambiente de trabajo profesional y sano.
 • Generar visión estratégica. Entender el entorno local y global en que operamos para anticipar oportunidades de futuro y posibles amenazas. Estar pendiente de los avances para incorporar mejoras tecnológicas y organizativas. Seguir las evoluciones digitales para evaluar, por ejemplo, la posibilidad de incorporar modelos omnicanal con consultas online que complementen las presenciales.
 • Reporting a la Dirección General y el Consejo de Administración. Generarás y presentaras informes trimestrales sobre la evolución del funcionamiento médico. Serán un reflejo fiel de las áreas bajo tu responsabilidad e incluirán resúmenes sobre las medidas internas de calidad del servicio, el grado de satisfacción de los clientes y de los facultativos, altas y bajas del cuadro médico y cualquier otra incidencia destacada.

Requisitos mínimos                                                                                                                                                                                

 • Licenciado en medicina con más de cinco años practicando medicina en la especialidad de familia o general.
 • Formación adicional en gestión sanitaria y experiencia en la supervisión de personal.
 • Se valorará muy positivamente experiencia previa como director médico.
 • Proactivo, fuertes relaciones interpersonales y profesionales.
 • Habilidades destacadas en liderazgo y trabajo en equipo.
 • Idioma catalán, castellano y nivel alto de inglés.

Qué ofrecemos 

 • Jornada completa.
 • Salario a convenir según valía + objetivos.
 • Oportunidades de formación por parte de la empresa.
 • Posibilidades de plan de carrera.